+993 65 81 48 71; +993 62 53 89 98

Şertleriň kesgitlemesi

 Bu, www.erjelbegench.com tarapyndan gurlan we müşderi tarapyndan ylalaşylan teklibiň çäginde jikme-jik işe degişlidir (Bu goldaw sagadyny öz içine almaýar). 

Kabul ediş döwri – Bu, taslamanyň ilkinji teklip berlenden soň iň köp 30 günüň dowamynda degişlidir. Bu 30 günüň dowamynda, müşderi tarapyndan teklip edilen ýa-da müşderi bilen ylalaşylan kotirowka laýyklykda işleýändigini anyklamak üçin müşderi tarapyndan habar berlen islendik düzedişleri we näsazlyklary düzederis (Bu goldaw sagadyny öz içine almaýar).

Goldaw sagatlary –www.erjelbegench.com tarapyndan sarp edilen we müşderi tarapyndan tölenen ýa-da taslama çäginiň bir bölegi hökmünde tölenen ýa-da öňünden bar bolan işlere diňe goldaw berýän islendik wagt.

Hyzmat saýlamak – Müşderä taslamanyň gidişi barada habar bermek we müşderi göni www.erjelbegench.com bilen habarlaşyp bilmek üçin ulanylýan taslama dolandyryş guralydyr.

Täze talaplar – Bu termin, müşderi tarapyndan ylalaşylan teklip ýa-da talap goşulmadyk islendik goşmaça aýratynlygy ýa-da talaplary aňladýar.

Üçünji tarap işleýär – Bu, erjelbegench.com ýa-da müşderi tarapyndan işlenmedik islendik işe, programma üpjünçiligine, skriptlere ýa-da koda degişlidir.

Taslamanyň çäkleri – Taslamada teklip ýa-da talap görkezilen we  ylalaşylan spesifikasiýadan talap edilýän goşmaça üýtgeşmeler.

1. Hyzmatlar

1.1 www.erjelbegench.com:

(a) Müşderä berlen teklip ýa-da talaba laýyklykda iş we işçi tapar;

(b) Taslamada taraplaryň ýazmaça görnüşde ylalaşylan teklipde ýa-da baha teklipinde görkezilen funksional aýratynlyklary, üçünji taraplaryň işleri (bar bolsa) goşuň;

(c) Taslamany dolandyrmak guralyny ulanyp, dizaýn we işläp düzmek döwründe Taslamanyň gidişi barada Müşderä habar beriň – Zerur bolanda saýlaň, e-poçta we telefon;

(d) Synag we kabul etmek üçin müşderä taslama ýeterlik ygtyýar bermek;

(e) Teklip ýa-da baha we ylalaşylan töleg şertlerine laýyklykda Taslamany Müşderä geçiriň.

1.2. www.erjelbegench.com teklipde ýa-da talapda görkezilen tertibe laýyklykda hyzmatlary bermek üçin ýeterlik tagallalary eder; Şeýle hem müşderi öz borçlaryny ýerine ýetirmekde gijä galsa ýa-da www.erjelbegench.com-yň gözegçiliginden başga garaşylmadyk gijikdirmeler bolsa, www.erjelbegench.com bu meýilnamanyň ýerine ýetirilmegini kepillendirip bilmez.

2. Müşderi borçlary

2.1 Müşderi www.erjelbegench.com web sahypasyny üpjün eder:

(a) www.erjelbegench.com-a talap edilýän hyzmatdaşlyk (paýhasly hereket etmek) www.erjelbegench.com-a şu ylalaşyk boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik bermek; ýaly we 

(b) Hyzmatlar bilen baglanyşykly www.erjelbegench.com tarapyndan talap edilýän ähli maglumatlar, mazmun we resminamalar.

2.2 Müşderi, www.erjelbegench.com-a şu ylalaşyk boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän islendik Üçünji tarap eserlerini (meselem, töleg şlýuz hasaplary) almak üçin jogapkärçilik çeker. Şeýle üçünji tarapyň işleriniň alynmagy 10 iş gününden köp gijikdirilse, www.erjelbegench.com ylalaşylan işleri tamamlar we müşderi üçin ylalaşylan çykdajylar üçin hasap-faktura berer we müşderi hasap-fakturany 10 iş gününiň dowamynda tölemäge razy bolar. Hasap-faktura senesi.

2.3 Müşderi, teklip ýa-da talap görkezilen tertibe laýyklykda taslama boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirer. Müşderi, www.erjelbegench.com-a taslama wagtynda möhüm seslenmeler ýa-da täzelenmeler bermekde haýsydyr bir gijä galmagyň taslamanyň möhletiniň köpelmegine sebäp bolup biljekdigini kabul edýär.

2.4 Müşderi, Taslama üçin tölegiň tölenmelidigi bilen ylalaşýar. Müşderi entek bu etapda taslama üçin ähli mazmuny bermedik bolsa, bu www.erjelbegench.com-yň öz işini ýerine ýetirmändigini aňlatmaýar. Müşderi berlen administrator mazmuny dolandyryş ulgamyndan degişli mazmuny goşýança synag mazmunyny ýer eýesi hökmünde ulanar.

2.5 Müşderi şeýlelik bilen, www.erjelbegench.com saýtynda ýa-da kotirowkada görkezilen ýagdaýynda şoňa görä we ylalaşylan töleg şertlerine laýyklykda tölenen tölegleri tölemäge razy bolýar.

2.6 www.erjelbegench.com, web sahypasynyň her sahypasyndaky www.erjelbegench.com web sahypasyna baglanyşyk bilen bir hatarda taraplar tarapyndan ylalaşylmaly görnüşde we karzy öz içine alyp biler. Müşderi web sahypasynyň uýgunlaşdyrylan wersiýasynda şeýle Karzy we baglanyşygy saklar we Müşderi www.infosta.com-yň haýyşy boýunça şeýle Karzy we Sahypadan baglanyşygy aýyrar (we diňe).

2.7 Müşderi şeýlelik bilen www.erjelbegench.com taslamany ulanmak bilen ýüze çykan we ýüze çykan islendik ýitgilerden, borçnamalardan, çykdajylardan, ýitgilerden we çykdajylardan (kanuny çykdajylary goşmak bilen) boşadýar we bu jogapkärçiligi öz üstüne alýar. www.infosta.com taslamanyň ulanylmagy bilen baglanyşykly ýüze çykan we ýitgileriň, borçnamalaryň, çykdajylaryň, ýitgileriň we çykdajylaryň (kanuny çykdajylary goşmak bilen) öwezini dolmagy üpjün etmek.

2.8 Yzyna gaýtaryp bermek – Müşderiniň görkezmesi boýunça işe başlanymyzdan soň birnäçe sagatlap onlaýn / programma / sanly marketing / goldaw üçin pul tölemeýäris.